0918 534 004

Obchodné podmienky

 

 I.

Základné pojmy a úvodné ustanovenie

    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Michal Beláň - City Sushi 

IČO: 500 735 83
DIČ: 1121272031
IČ DPH: SK1121272031
 
so sídlom: Blesovce 74, 956 01 Bojná
 
zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany,  číslo živnostenského registra 470-18520
 
Kontaktné údaje:
 
Michal Beláň 
 
email: citysushi.trnava@gmail.com
telefón: 0918 534 004
web: www.citysushi.sk
 
(ďalej len „Predávajúci“)
 
Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu citysushi, predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Predávajúceho zverejnených na portáli www. citysushi.sk.

Objednávka je zoznam požadovaného jedla alebo tovarov Predávajúceho, ktoré Používateľ odosiela z portálu  www. citysushi.sk Predávajúcemu, spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa a telefonický kontakt na Používateľa.

Podmienky používania predstavujú tieto podmienky používania portálu citysushi.sk, ktoré upravujú vzájomného práva a povinnosti Používateľa a Predávajúceho pri využívaní služieb portálu www.citysushi.sk

II.
 
Zmluvné podmienky
 
 

1. Predávajúci prostredníctvom portálu citysushi.sk umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy o kúpe jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Predávajúceho (ďalej len „Zmluva“), medzi Používateľom a Predávajúcim.

2. Využitie služieb citysushi.sk je podmienené a možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania.

3. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke Predávajúceho zverejnenej na internetovej stránke www.citysushi.sk. Predávajúci vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 15 rokov.

4. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho, uzatvára s Predávajúcim Zmluvu, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Používateľovi jedlo (a/alebo službu) objednané od Predávajúceho v čase predpokladaného dodania jedla (a/alebo služby) uvedeného v potvrdení Objednávky a Predávajúci sa zaväzuje za dodanie jedla (a/alebo služby) uhradiť Predávajúcemu cenu dodania jedla (a/alebo služby) uvedenú a odsúhlasenú Používateľom v procese Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby “ je možné len telefonicky do 15 minút od odoslania Objednávky.

5. Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok používania v procese odsúhlasenia Objednávky pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy) v zmysle § 7 ods. 6 písm. a), c), d) a e) zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

III.
 
Práva a povinnosti Používateľa
 

1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 15 rokov. Používateľ berie na vedomie, že kúpa jedla od Predávajúceho a využívanie služieb citysushi.sk je možné len pre používateľov starších ako 15 rokov. Uzatvorením Zmluvy vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané jedlo (a/alebo službu) a prevziať doručované jedlo (a/alebo službu).

2. Používateľ je povinný poskytnúť Predávajúcemu správne a pravdivé údaje.

3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby citysushi.sk k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom, dobrým mravom alebo týmto Podmienkam používania.

4. Vyplnením a odoslaním objednávky Používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkami používania. Predávajúci má právo meniť služby citysushi.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu.

5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál www.citysushi.sk, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto Podmienky používania.

IV.
 
Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady
 
 
 

1. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • prípadné zneužitie služieb citysushi.sk Používateľom, či tretími osobami
  • za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb citysushi.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania, zákonom či dobrými mravmi
  • za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb citysushi.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 2. Predávajúci neručí za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a technické zabezpečenie portálu www.citysushi.sk. Preedávajúci má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť stránky bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

3. Predávajúci  nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na citysushi.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou citysushi.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

4. V prípade ak používateľ, ktorý je v postavení spotrebiteľa,  nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na citysushi.trnava@gmail.com. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

5. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu

6.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. 

V.

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ odoslaním  Objednávky cez www.citysushi.sk poskytuje Predávajúcemu údaje, ktoré Predávajúci spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané Predávajúcim na účel uzavretia a plnenia Zmluvy o kúpe jedla a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Používateľa. Predávajúci teda spracúva osobné údaje Používateľa najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb.

2. Predávajúci Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Predávajúci. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky používania) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

VI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Predávajúceho sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami používania spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky používania upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené Podmienky používania sa použijú na Objednávky potvrdené odo dňa účinnosti zmenených Podmienok používania.